ประกาศโรงเรียน
 
 
 

 
เรื่อง การขึ้นค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2561
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโชติมาทุกท่าน  
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. หนังสือโรงเรียนอนุบาลโชติมา
                           2. สำเนาประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น
         
           เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลโชติมา มิได้มีการขึ้นค่าธรรมเนียมการเรียนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี และมิได้รับเงินอุดหนุน(รายบุคคล) จากทางกระทรวง
          ทั้งนี้ทางโรงเรียนอนุบาลโชติมามีการส่งหนังสือขอขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกฏกระทรวง และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการศึกษาเอกชน เขตจุตจักรแล้ว จึงขอแจ้งประกาศนี้ เพื่อให้ท่านผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน
         


              
                                                                 
 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2561 >> ระเบียบการโรงเรียน  UPDATES!!! 20 เมษายน 2561

Current Pageid = 166