ประวัติโรงเรียน
 
 

ความเป็นมา

   โรงเรียนอนุบาลโชติมา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวศึกษาธิการ จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์ตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2523 โดยมีนายแพทย์ธนวรรฒน์  โชติมา เป็นผู้รับใบอนุญาต
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 440 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย 18 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900 
 
               โรงเรียนอนุบาลโชติมา ประกอบด้วยอาคารเรียนตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
ประกอบด้วย ห้องเรียนจำนวน 7 ห้อง ห้องประกอบ 6 ห้อง บนเนื้อที่ 276 ตารางวา มีสนามกลางแจ้งและลานอเนกประสงค์
               เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น เตรียมอนุบาล – อนุบาลปีที่ 3 โดยยึดหลักการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน ทางด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และ สติปัญญา อันเป็นการวางรากฐานที่ดีของการเริ่มต้น

คณะที่ปรึกษา

รศ.(พิเศษ) นพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์

    ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รศ.ดร. มยุรี ชวนกำเนิดการ

 Ph.D., University College Cardiff, The University of Wales, United Kingdom

 
  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

            นางสาวมาลี ชวนกำเนิดการ
 พาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อดีตผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลโชติมา
 

นายเกื้อ แก้วเกตุ 
          M.S.การบริหารจัดการค่ายพักแรม/นันทนาการ
          อดีตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเยาวชน YPDC (Young People Development Center)
           
นางสงวนศรี  อภิบุณโยภาส 
    
      ที่ปรึกษาโครงการพระองค์สวนจิตรลดา
        อดีตอุปนายกสโมสรอาสากาชาด

           
รศ.ทญ.สิริบังอร  โขวิฑูรกิจ 
     
   คณะทันตแพทย์ศาสตร์ม.มหิดล
        ตัวแทนผู้ปกครอง

คณะผู้บริหาร
นายแพทย์  ธนวรรฒน์ โชติมา  - ผู้รับใบอนุญาต
 
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
นางมัทนียา โชติกเสถียร  - ผู้จัดการ
 M.S.A. in Administrative Studies (concentration on Organizational Policies) Boston University, Massachusetts, U.S.A.
 Ph.D. Candidate in Counseling Psycholog Assumption University

นางมามี โชติมา  - ผู้อำนวยการ
 การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

นางสาวโศภิษฐ์ศยา  บุญเสริมสุข  - รก.ฝ่ายงานวิชาการ
 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

นางสาว ภัทราวดี  บุราณสาร  - ฝ่ายกิจการนักเรียน
 การศึกษามหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวศิริรัตน์ สนธิรักษ์ - ฝ่ายกิจการนักเรียน

ครุศาสตรมหาบันฑิต (การจัดการการปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร

  ข่าวประชาสัมพันธ์    >>  เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561   หน้าแรก เกณฑ์การรับสมัคร
 
Current Pageid = 129