Chotima's KIDS CAMP

 
 
                   
                             Chotima's KIDS CAMP (ค่าย CKC ระหว่างปิดภาคเรียน)
                  ค่าย CKC เป็นการเรียนสอนในเชิงการเรียนรู้และพัฒนา IQ และ EQ ให้กับนักเรียนในช่วงเวลาสั้นๆ
             ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ 
           
สำหรับภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 ภายในค่ายจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
            มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาความคิด สติปัญญา ร่างกาย ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคม

                                   ระดับการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ
                                   1. CKC เด็กเล็ก - สำหรับเด็กนักเรียน อายุระหว่าง 1 - 2 ปี
                                   2. English CKC - สำหรับเด็กนักเรียน อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 

                                  CKC DAY CAMP 2-20 ตุลาคม 2560 มีแนวการเรียนรู้แบบ Learning Station 
                                   การเรียนรู้หลัก 

                                  - Life Skill     - การฝึกให้เด็กรู้จักสิ่งจำเป็นรอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ฝึกให้เรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง
                                                              เพื่อพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ด้านต่างๆ
                                  - Sci-ence       - การฝึกการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์
                                                               ตามช่วงวัยที่เหมาะสม

                                 กิจกรรมเสริมทักษะ
                                  - Reading&Phonics - การเรียนรู้ทางด้านภาษาโดยการฝึกอ่านและออกเสียงตามสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
                                                               จากเจ้าของภาษา ควบคู่กับการทำกิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกทางด้านภาษามากขึ้น
                                  - ศิลปะแบบ DIY ( Do It Yourself ) - ฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ลงมือประดิษฐ์สิ่งของ 
                                                               เครื่องใช้ในระดับง่ายๆ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ กล้าคิด กล้าทำให้กับเด็กๆ
                                  - ว่ายน้ำ           - กิจกรรมว่ายน้ำจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและความแข็งแรงทางด้านร่างกายให้กับเด็กๆ
                                                                 
                 
 
  ประมวลภาพค่าย CKC ระหว่างปิดภาคเรียน >>>
ภาพกิจกรรม
ปีการศึกษา 2560 ค่าย CKC 2560


Current Pageid = 136