วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
 

 

วิสัยทัศน์


      โรงเรียนอนุบาลโชติมา มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ตลอดจนการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของผู้เรียน
      โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมวัย

เป้าหมายของโรงเรียน

     
ผู้เรียนจะต้องมาการพัฒนาใน 4 ด้านตามศักยภาพ มีความพฤติที่ดีมีคุณค่าเป็นคุณงามความดี มีการพัฒนาทางด้านการคิดที่ดี ที่นำไปสู่ความมีสมาธิและเกิดปัญญา


Current Pageid = 151