โรงเรียนอนุบาลโชติมา 
     
   
 
  โทร :  0 2589 4145
            0 2589 4187
 
   แผนที่ :  
   
     

 
 
   ปฏิทิน
 
 
 
   จำนวนผู้เข้าชม
 
 
     
 
 
 
 
 
 

แนวการเรียนการสอน

 
 


แนวการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนปฐมวัย
                          เน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก แบบองค์รวมโดยใช้หลักการสอนภาษาธรรมชาติ (whole language approach) ทฤษฎีการเรียนรู้พหุปัญญา (multiple intelligences) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด-วิเคราะห์ (project approach) และการเรียนรู้ตามหลักการ brain-based learning เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กอย่างเต็มที่โดยครอบคลุมทั้งพัฒนาสมองซีกซ้าย-ขวา ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ
               โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการ ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และในรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะหลายๆด้านไปพร้อมๆกัน เช่น ความสามารถด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด จินตนาการสร้างสรรค์ ดนตรี-การเคลื่อนไหว  ที่สำคัญสร้างการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข ให้แก่เด็ก
 
     
 

          
    
กิจกรรมเสริมพิเศษ (บังคับเรียน)
ภาษาอังกฤษ
สอนโดย ครูชาวต่างชาติ
 


คอมพิวเตอร์
สอนโดย สถาบัน EDU-KIDSกิจกรรมเสริมพิเศษ (เลือกเรียน)


วิทยาศาสตร์เด็กเล็ก
สอนโดย  สถาบัน EDU-KIDS

        


เทควันโด
สอนโดย  ครูปู - ครูนิ

           


ว่ายน้ำ
สอนโดย  ครูหนุ่ม (วิศิฏฐ์ หลักคงคา)

              รำไทย
สอนโดย  ครูป๋อมแป๋ม

                
     
 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
     
     


     
 
 
 
 
 
 

การประเมินพัฒนาการ

 
 
การประเมินพัฒนาการ

 
     
  การประเมินพัฒนาการ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล 

โดยทางโรงเรียนจะติดตามและเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล  ครอบคลุมทุกๆด้าน ด้วยวิธีการของการ

ผสมผสานเทคนิคต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสังเกต การสนทนาพูดคุย การสัมภาษณ์ การจดบันทึกพฤติกรรมของ

เด็ก ตามด้วยวิเคราะห์ข้อมูลผลงานเด็กที่เก็บอย่างเป็นระบบในรูปของ Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
 
     
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
     
     
  โรงเรียนอนุบาลโชติมา
440  ถ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ  ซ. 18  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทร. 02-589-4145, 02-591-0155   โทรสาร 02-589-4187   Email: chotimakinder@gmail.com
 
          © Copyright, 2007 Chotimakinder.ac.th All rights reserved.  

Current Pageid = 69